Sony Xperia XZ Dual SIM - Kích cỡ phông chữ

background image

Kích cỡ phông chữ

Bạn có thể bật tùy chọn Cỡ phông chữ để tăng cỡ chữ mặc định được hiển thị trên
thiết bị.

Cách đặt Kích cỡ phông chữ

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Khả năng truy cập.

3

Nhấn Cỡ phông chữ, sau đó đặt kích cỡ phông chữ mà bạn muốn bằng cách
nhấn vào thước tỷ lệ.