Sony Xperia XZ Dual SIM - Paglalagay

background image

Paglalagay

Mga nano SIM card lang ang sinusuportahan ng iyong device. Ang nano SIM card at ang

memory card ay may magkahiwalay na slot sa iisang holder. Tiyaking hindi mo

napagbabaligtad ang dalawa. Binibigyang-daan ka ng pinagsamang slot ng SIM/Memory

card na gumamit ng memory card o karagdagang SIM card.

Upang maiwasan ang pagkawala ng data, siguraduhing na-off mo ang iyong device o na-

unmount mo ang memory card bago mo hilahin palabas ang holder upang alisin ang nano SIM

card (o mga card) o memory card mula sa device.

Upang maglagay ng isa o dalawang nano SIM card

8

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Gamit ang iyong kuko, hilahin palabas ang tray ng SIM/Memory card.

2

Ilagay nang mabuti ang pangunahing SIM card (SIM 1) sa tamang oryentasyon sa

posisyon (1) gaya ng ipinapakita sa larawan.

3

Ilagay nang mabuti ang pangunahing SIM card (SIM 2) sa tamang oryentasyon sa

posisyon (2) gaya ng ipinapakita sa larawan.

4

Dahan-dahang itulak ang tray pabalik sa slot hanggang sa kumasya ito rito.

Upang ipasok isang nano SIM card at isang memory card

1

Gamit ang iyong kuko, hilahin palabas ang tray ng SIM/Memory card.

2

Ilagay nang mabuti ang SIM card sa tamang oryentasyon sa posisyon (1) gaya ng

ipinapakita sa larawan.

3

Ilagay nang mabuti ang memory card sa tamang oryentasyon sa posisyon (2) gaya

ng ipinapakita sa larawan.

4

Dahan-dahang itulak ang tray pabalik sa slot hanggang sa kumasya ito rito.

Upang alisin ang nano SIM card

1

Buksan ang takip ng slot ng nano SIM/Memory card nang nakaharap pababa ang

screen.

2

Hilahin palabas ang tray ng nano SIM/Memory card gamit ang iyong daliri.

3

Alisin ang nano SIM card, pagkatapos ay dahan-dahang itulak ang tray pabalik sa

slot hanggang sa kumasya ito rito.

Upang alisin ang memory card

1

I-off ang device o kaya ay i-unmount ang memory card mula sa

Mga setting >

Storage at memory > > Advanced > Imbakan > sa tabi ng SD card.

2

Buksan ang takip ng slot ng nano SIM/Memory card nang nakaharap pababa ang

screen.

3

Hilahin palabas ang tray ng nano SIM/Memory card gamit ang iyong daliri.

4

Alisin ang memory card, pagkatapos ay dahan-dahang itulak ang tray pabalik sa

slot hanggang sa kumasya ito rito.

9

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.