Sony Xperia XZ Dual SIM - Ngatur telepon pinter

background image

Ngatur telepon pinter

Anjeun bisa ngatur telepon asup tanpa noel layar ku cara ngahurungkeun pungsi ngatur

telepon pinter. Pas diaktipkeun, Anjeun bisa ngatur telepon ku jalan kieu:

Ngajawab: deukeutkeun alat kana cepil Anjeun.

Nampik: oyagkeun alatna.

Mareuman sora kirining: balikeun alatna.

Cara aktipkeun Ngatur telepon pinter

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon.

3

Pilih kartu SIM.

4

Ketok

Pananganan telepon smart.

5

Tina geseran di handap

Pananganan telepon smart.

73

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.