Sony Xperia XZ Dual SIM - Google Maps™‎ sareng napigasi

background image

Google Maps™ sareng napigasi

Pake Google Maps™ pikeun ngalacak lokasi anjeun ayeuna, tempo situasi patalimarga

nu-ayeuna sareng nampa pituduh arah nu lengkep ka tujuan anjeun.
Aplikasi Google Maps™ ngabutuhkeun koneksi internet lamun arek dipake online.

Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos Anjeun nyambung ke internet

tina alat Anjeun. Kanggo inpormasi anu leuwih lengkep ihwal cara make aplikasi ieu,

buka http://support.google.com terus klik kakait “Peta jang seluler”.

Aplikasi Google Maps™ bisa jadi henteu sadia di sadaya pasar, nagara atawa kawasan.

Cara maké Google Maps™

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Google > Peta.

128

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.