Sony Xperia XZ Dual SIM - Nyandak poto sareng ngarekam video

background image

Nyandak poto sareng ngarekam video

1

Lénsa kaméra hareup

2

Pilih modeu motret

3

Pindah antara kamera hareup jeung kamera utama

4

Zoom gede atawa leutik

5

Kenop kamera – Aktipkeun kamera/Candak poto/Rekam video

6

Tempo poto jeung video

7

Simpen lokasi

8

Moto atawa rekam video

9

Mulang hiji lengkah atawa kaluar ti kamera

10 Setelan modeu motret

11 Setelan lampu kilat

Pikeun nyandak poto ti layar konci

1

Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya .

2

Pikeun ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan , terus gesek ka mana wae.

3

Sanggeus kamera muka, ketok .

Anjeun bisa ngaktipkeun kamera upami layar dikonci jeung teu aktip. Pikeun milampah ieu,

pencet kenop kamera sajerona. Pencet deui pikeun moto.

Pikeun nyandak poto nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Pencet kenop kamera.

Cara moto selfie nganggo kamera hareup

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok

.

3

Pikeun moto, pencet kenop kamera.

Make lampu kilat kamera poto

1

Sawaktos kamera kabuka, ketok .

2

Pilih setelan lampu kilat nu Anjeun hoyong.

3

Candak poto.

Cara maké pungsi zum

Basa kamera dibuka, ciwit asup atawa renggangkeun dina layar kamera.

Anjeun bisa oge make kenop volumeu, mencet ka luhur atawa ka handap. Jang

ngaktipkeun pungsi ieu, ketok terus ketok

Deui > Pk kenop Polm sbg.

97

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarekam video nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

.

3

Pikeun ngamimitian ngarekam video, pencet kenop kamera.

4

Pikeun eureun ngarekam, pencet deui kenop kamera eta.

Cara ngarekam video

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami modeu video teu dipilih, gesek layar pikeun milih

.

3

Arahkeun kamera ka arah subjek.

4

Jang ngamimitian ngarekam, ketok .

5

Jang reureuh ngarekam video, ketok . Jang neruskeun ngarekam, ketok .

6

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok .

Cara nyandak poto lamun nuju ngarékam pidéo

Pikeun nyandak poto salila ngarekam video, ketok . Poto dicandak langsung

saatos Anjeun ngaleupaskeun kenop kamera.

Nempo poto sareng video anjeun

1

Aktipkeun kamera, teras ketok gambar leutik pikeun muka poto atawa videp.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun nempokeun poto sareng klip video Anjeun.

Cara mupus poto atawa video

1

Panggihan poto atawa video nu hayang dipupus ku anjeun.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.