Sony Xperia XZ Dual SIM - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Pomoću tastera za navigaciju i prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama možete da

se krećete između aplikacija, što vam omogućava da se brzo prebacujete između svih

nedavno korišćenih aplikacija. Tasteri za navigaciju su taster za vraćanje, taster „Home“ i

taster „Nedavne aplikacije“. Možete i da istovremeno otvorite dve aplikacije na ekranu

pomoću režima podeljenog ekrana, pod uslovom da aplikacija podržava funkciju

upotrebe više prozora. Kada pritisnete taster „Home“ da biste izašli, neke aplikacije se

zatvaraju, dok se druge pauziraju ili nastavljaju s radom u pozadini. Ako je aplikacija

pauzirana ili radi u pozadini, možete da nastavite tamo gde ste stali kada je sledeći put

otvorite.

Pregled navigacije po aplikacijama

1

Obriši sve – Zatvorite sve nedavno korišćene aplikacije

2

Prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama – Otvorite nedavno korišćenu aplikaciju

3

Taster „Nedavne aplikacije“ – Otvorite prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama i traku sa omiljenim

stavkama

4

Taster „Home“ – Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran

5

Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama

Pritisnite .

Brzo prebacivanje između nedavno korišćenih aplikacija

Brzo dvaput pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija

Tapnite na , a zatim na

OBRIŠI SVE .

Otvaranje menija u aplikaciji

Prilikom korišćenja aplikacije tapnite na .

Meni nije dostupan u svim aplikacijama.

Režim podeljenog ekrana

Režim podeljenog ekrana vam omogućava da gledate dve aplikacije odjednom, na

primer, ako želite da istovremeno vidite prijemno sanduče e-pošte i veb pregledač.

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1 Aplikacija 1 u gornjem prozoru

2 Granica podeljenog ekrana – prevucite je da biste promenili veličinu prozora

3 Aplikacija 2 u donjem prozoru

4 Taster podeljenog ekrana – Izaberite nedavno korišćenu aplikaciju

5 Taster „Home“ – Vratite se na početni ekran

6 Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Neke aplikacije ne podržavaju režim podeljenog ekrana.

Korišćenje režima podeljenog ekrana

1

Proverite da li su dve aplikacije koje želite da koristite na podeljenom ekranu

otvorene i aktivne u pozadini.

2

Tapnite na , a zatim prevucite i otpustite željenu aplikaciju u gornji deo ekrana.

3

U donjem delu ekrana tapnite na drugu željenu aplikaciju.

4

Okrenite uređaj vertikalno i prevucite crnu traku u sredini nagore ili nadole da biste

promenili veličinu prozora.

5

Da biste izašli iz režima podeljenog ekrana, tapnite i zadržite .