Sony Xperia XZ Dual SIM - Ora

background image

Ora

Mund të cilësoni një ose disa alarme dhe të përdorni çdo skedar të tingullit të ruajtur në

pajisjen tuaj si sinjal alarmi. Alarmi nuk bie nëse pajisja është fikur.
Formati i orës së alarmit që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet

e përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

1

Qasuni te skeda e alarmeve

2

Qasuni te skeda e orës në botë

3

Qasuni te skeda e kronometrit

135

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

4

Qasuni te skeda e kohëmatësit

5

Shikoni opsionet për skedën aktuale

6

Hapni cilësimet e datës dhe të orës

7

Aktivizoni ose çaktivizoni një alarm

8

Shtoni një alarm të ri

Për të cilësuar një alarm të ri

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

Ora dhe zgjidhni vlerën e dëshiruar.

5

Trokitni lehtë

OK.

6

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e alarmeve të tjera.

7

Trokitni lehtë

Ruaj.

Për të dremitur një zile kur tingëllon

Takoni

Dremit.

Për të çaktivizuar një alarm kur tingëllon

Zvarritni djathtas.

Për të çaktivizuar një alarm të dremitur, mund të trokitni lehtë dy herë te shiriti i statusit për të

hapur Panelin e njoftimeve dhe më pas të trokitni lehtë .

Për të modifikuar një alarm ekzistues

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të

modifikoni.

2

Bëni ndryshimet e dëshiruara.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar një alarm

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi për alarmin që

dëshironi të aktivizoni ose çaktivizoni.

Për të fshirë një alarm

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas prekni dhe mbani alarmin që dëshironi të

fshini.

2

Trokitni lehtë

Fshi alarmin dhe më pas trokitni lehtë te Po.

Për të cilësuar tingullin e një alarmi

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë te

Tingulli i alarmit dhe përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë mbi

për të përzgjedhur një skedar muzikor.

3

Trokitni lehtë

U krye dhe më pas trokitni lehtë te Ruaj.

Për më shumë informacione se si të rregulloni nivelet e volumit të alarmit, shikoni

Cilësimet e

volumit

në faqen 60.

Për të përshtatur nivelin e volumit për një alarm

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të

modifikoni.

2

Zvarritni rrëshqitësin e volumit nën

Volumi i alarmit te pozicioni i dëshiruar.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

136

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar një alarm periodik

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë

Përsërit.

3

Shënoni kutitë e zgjedhjes për ditët përkatëse dhe më pas trokitni lehtë

OK.

4

Trokitni lehtë

Ruaj.

Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të

modifikoni.

2

Shënoni kutinë e zgjedhjes për

Dridhu.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

Për të cilësuar sjelljen e tasteve anësore

1

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ora dhe më pas përzgjidhni alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë

Sjellja e tasteve anësore dhe më pas përzgjidhni sjelljen e dëshiruar

të tasteve anësore kur shtypen gjatë alarmit.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

137

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.