Sony Xperia XZ Dual SIM - Rinisja, rivendosja dhe riparimi

background image

Rinisja, rivendosja dhe riparimi

Mund ta detyroni pajisjen tuaj të riniset ose të ndalojë funksionimin nëse nuk përgjigjet

më ose nuk riniset normalisht. Nuk fshihet asnjë cilësim ose e dhënë personale.
Gjithashtu mund të ricilësoni pajisjen tuaj në cilësimet origjinale të fabrikës të tij. Ky

veprim është ndonjëherë i nevojshëm nëse pajisja juaj nuk funksionon siç duhet, por kini

parasysh që nëse keni dëshirë të mbani të dhënat e rëndësishme, duhet së pari t'u bëni

kopje rezervë këtyre të dhënave në një kartë kujtese ose në një kujtesë tjetër jo të

brendshme. Për më shumë informacione, shikoni

Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i

përmbajtjes

në faqen 44.

141

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Nëse pajisja juaj nuk arrin të ndizet ose dëshironi të ricilësoni softuerin e pajisjes tuaj,

mund të përdorni Xperia™ Companion për të riparuar pajisjen tuaj. Për më shumë

informacione mbi përdorimin e Xperia™ Companion, shikoni

Xperia™ Companion

faqen 42.

Nëse jeni duke bashkëndarë një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që

është përdoruesi kryesor, për të ricilësuar pajisjen tuaj në cilësimet e saj origjinale të fabrikës.

Për ta rinisur pajisjen tuaj

Nëse niveli i baterisë është i ulët, pajisja juaj mund të mos arrijë të riniset. Lidheni pajisjen tuaj

me një ngarkues dhe provoni ta rinisni përsëri.

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë .

2

Në menynë që hapet, trokitni lehtë te

Rinis. Pajisja rindizet automatikisht.

Për të detyruar që pajisja të riniset ose të ndalojë funksionimin

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë dhe tastin e rritjes së volumit në të njëjtën

kohë për 6 sekonda.

2

Pajisja do të dridhet një herë. Në varësi të kërkesës nëse dëshironi ta detyroni

pajisjen të riniset apo të ndalojë funksionimin, vazhdoni si më poshtë:

Nëse dëshironi ta detyroni pajisjen të riniset: Lëshoni tastet në këtë pikë. Pajisja

do të riniset.

Nëse dëshironi ta detyroni pajisjen të ndalojë funksionimin: Vazhdoni të shtypni

tastet. Pas disa sekondash të tjera, pajisja lëshon tre dridhje dhe do të fiket.

Për të kryer një ricilësim të të dhënave të fabrikës

Për të shmangur dëmtimin e përhershëm të pajisjes tuaj, mos e ndërprisni procedurën e

ricilësimit të të dhënave të fabrikës.

1

Bëni kopje rezervë të të gjitha të dhënave të rëndësishme që janë të ruajtura në

kujtesën e brendshme të pajisjes tuaj, në një kartë kujtese ose në një kujtesë tjetër

jo të brendshme. Nëse keni ndonjë skedar të enkriptuar të ruajtur në një kartë SD,

duhet të hiqni po ashtu enkriptimin për të siguruar që të keni përsëri qasje pas

ricilësimit.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi > Ricilësimi i

të dhënave të fabrikës.

4

Trokitni lehtë

Ricilëso telefonin.

5

Nëse kërkohet, vizatoni modelin tuaj të shkyçjes së ekranit ose futni fjalëkalimin

tuaj të shkyçjes së ekranit ose kodin PIN për të vazhduar.

6

Për të konfirmuar, trokitni lehtë

Fshij gjithçka.

Pajisja juaj nuk kthehet prapa te një version i mëparshëm i softuerit të Android™ kur kryeni një

ricilësim të të dhënave të fabrikës.

Riparimi i softuerit të pajisjes

Nëse e harroni fjalëkalimin tuaj të shkyçjes së ekranit, kodin PIN ose modelin, mund të

përdorni tiparin e riparimit të pajisjes në Xperia™ Companion për të fshirë strukturën e

sigurisë. Duhet të futni hollësitë e llogarisë tuaj të Google për të kryer këtë veprim. Duke

ekzekutuar tiparin e riparimit, ju riinstaloni softuerin për pajisjen tuaj dhe mund të humbni

disa të dhëna personale në këtë proces.
Nëse nuk mund ta çaktivizoni pajisjen para se të kryeni një riparim të softuerit, detyrojeni

pajisjen që të fiket.

Kur merrni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim të ri të llogarisë së Google™, mund të mos

arrini t'i përdorni për të hyrë dhe për të rikuperuar pajisjen tuaj për 72 orë.

142

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riparuar softuerin e pajisjes duke përdorur Xperia™ Companion

Para sesa të kryeni një riparim të softuerit, sigurohuni se i dini emrin e përdoruesit dhe

fjalëkalimin e llogarisë tuaj të Google™. Në varësi të cilësimeve tuaja të sigurisë, mund të

duhet t'i futni ato në mënyrë që të rinisni pajisjen pas një riparimi të softuerit.

Nëse pajisja duket se ka ngrirë, riniset vazhdimisht ose nuk niset aspak pasi të keni

përditësuar softuerin Xperia™ ose pasi të keni kryer një riparim të softuerit ose ricilësim të

të dhënave të fabrikës, provoni ta detyroni pajisjen të fiket dhe më pas provoni ta ndizni

përsëri. Nëse problemi vazhdon përsëri, detyrojeni pajisjen të fiket dhe më pas kryeni një

riparim të softuerit duke ndjekur hapat më poshtë:

1

Sigurohuni që Xperia™ Companion është instaluar në kompjuterin tuaj PC ose
Mac

®

.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter dhe klikoni te në ekranin

kryesor.

3

Ndiqni udhëzimet që shfaqen në ekran për të instaluar përsëri softuerin dhe

përfundoni riparimin.