Sony Xperia XZ Dual SIM - Prenos kontaktov

background image

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete

synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného

zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet,
napríklad Google Sync™ alebo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, môžete si pomocou

tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov v novom zariadení so synchronizačným účtom

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Spravovať účty.

3

Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na >

Synchronizovať.

Ak chcete svoje kontakty synchronizovať so synchronizačným účtom, musíte sa do neho

najskôr prihlásiť.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového.

Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo
použiť technológiu Bluetooth

®

. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého

zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Import kontaktov z pamäťovej karty

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Stlačte tlačidlo a ťuknite na položky

Importovať alebo exportovať > Importovať z

karty SD alebo z interného ukladacieho priestoru (súbor s príponou .vcf).

3

Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.

4

Ťuknite na položku

Karta SD.

5

Ťuknite na súbory, ktoré chcete importovať.

82

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth

®

zapnutú a zariadenie je nastavené ako

viditeľné.

2

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

3

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

4

Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na

upozornenie.

5

Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM

Pri prenose kontaktov na kartu SIM alebo z nej sa niektoré z kontaktov môžu v cieľovom

umiestnení zduplikovať. Informácie o tom, ako to vyriešiť, nájdete v časti

Predchádzanie

duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

na strane 84.

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Ťuknite na ikonu a potom na

Importovať alebo exportovať.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.

5

Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete

importovať všetky kontakty, ťuknite na ikonu a potom na položku

Importovať

všetko.