Sony Xperia XZ Dual SIM - Повикување од пораките

background image

Повикување од пораките

Повикување на испраќачот на пораката

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете на разговорот и допрете , потоа одберете SIM-картичка.

Зачувување на бројот на испраќачот во контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете ја иконата што се наоѓа до телефонскиот број, а потоа допрете Зачувај.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот и допрете Зачувај.