Sony Xperia XZ Dual SIM - Совети на Xperia™‎

background image

Совети на Xperia™

Со помош на Совети на Xperia™ може да добиете корисни информации за уредот преку
известувања и да дознаете сѐ што треба за да започнете.

Вклучување или исклучување Совети на Xperia™

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Вовед и Совети.

3

Допрете го лизгачот Совети за Xperia™ .