Sony Xperia XZ Dual SIM - חיוויים

background image

ייוויחו

חול

הנש

,

ןכו

לע

תויוליעפ

תועצבתמש

,

ומכ

תודרוה

םיצבק

.

םייוויח

םיעיפומ

תומוקמב

םיאבה

:

תרוש

בצמה

ךסמ

תוארתהה

ךסמ

הליענה

ידכ

חותפל

וא

רוגסל

תא

ךסמ

תוארתהה

1

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

תוארתהה

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

וא

טושפ

שקה

הילע

םיימעפ

.

2

ידכ

רוגסל

תא

ךסמ

תוארתהה

,

רורג

וא

עג

ףורפרב

תינולחב

יפלכ

הלעמ

.

רחאל

תחיתפ

ךסמ

תוארתהה

,

ךתורשפאב

תשגל

ךסמל

תורדגהה

תוריהמה

לע

-

ידי

תרירג

תרוש

בצמה

הטמ

בוש

.

ידכ

ליעפהל

יוויח

ךסמב

תוארתהה

שקה

לע

יוויחה

.

ךתורשפאב

בישהל

תורישי

צל

'

טא

וא

תועדוהל

אוד

"

ל

ךסמב

תוארתהה

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגהה

רובע

םייוויח

,

טושפ

קלחה

הלאמש

וא

הנימי

לע

יוויחה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

ידכ

ריסהל

תעדוה

יוויח

ךסממ

תוארתהה

םקמ

תא

ךעבצא

לע

תעדוה

יוויח

עגו

ףורפרב

הנימי

וא

הלאמש

.

אל

ןתינ

ריסהל

תא

לכ

תועדוה

יוויחה

.

ידכ

ביחרהל

יוויח

ךסמב

תוארתהה

טושפ

שקה

ידכ

ביחרהל

גיצהלו

עדימ

ףסונ

לע

יוויחה

ילבמ

חותפל

תא

םושייה

.

אל

לכ

םייוויחה

םינתינ

הבחרהל

.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

םייוויחה

ךסממ

תוארתהה

שקה

לע

הקנ

לכה

.

ידכ

ליעפהל

יוויח

ךסממ

הליענה

שקה

םיימעפ

לע

יוויחה

.

ידכ

לטבל

יוויח

ךסממ

הליענה

חנה

תא

עבצאה

לע

יוויחה

עגו

ףורפרב

הנימי

וא

הלאמש

.

28

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ביחרהל

יוויח

ךסמב

הליענה

רורג

תא

יוויחה

יפלכ

הטמ

.

אל

לכ

םייוויחה

םינתינ

הבחרהל

.

לוהינ

םייוויח

ךסמב

הליענה

לכות

רידגהל

תא

ןקתהה

ךכ

קרש

םיוויחה

ורחבנש

וגצוי

ךסמב

הליענה

.

לכות

רשפאל

השיג

לכל

םיוויחה

םינכתלו

םהלש

,

ריתסהל

םינכת

םישיגר

רובע

לכ

םייוויחה

וא

רובע

םימושיי

םייפיצפס

וא

רוחבל

אלש

גיצהל

םייוויח

ללכב

.

ידכ

רוחבל

תא

םיוויחה

וגצויש

ךסמב

הליענה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תועדוה

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךסמב

הליענה

.

4

רחב

תורשפא

.

ךתורשפאב

רומשל

תא

לכ

םייוויחה

ךסמב

הליענה

דע

עצבתש

הקלחה

ידכ

ריסהל

םתוא

.

ידכ

ליעפהל

הנוכת

וז

,

שקה

לע

ןווחמה

ראשה

תועדוה

ךסמב

הליענ

.

תויורשפא

תגצה

םיוויח

ךסמב

הליענה

גצה

תא

לכ

ןכות

תועדוהה

לבק

תא

לכ

םייוויחה

ךסמב

הליענה

.

רשאכ

הרדגה

וז

תלעפומ

,

רוכז

לכש

םינכתה

)

ללוכ

ןכות

לש

תועדוה

אוד

"

ל

תוסנכנ

תועדוהו

צ

'

טא

(

ויהי

םייולג

ךסמב

הליענה

,

אלא

םא

רידגת

תא

םימושייה

םייטנוולרה

כ

רתסה

ןכות

שיגר

טירפתב

תורדגהה

לש

תועדוה

היצקילפא

.

רתסה

ןכות

שיגר

תועדוהב

ךילע

רידגהל

דוק

PIN

,

המסיס

וא

תינבת

ןונגנמכ

תליענל

ךסמה

ידכ

הרדגהש

וז

היהת

הנימז

.

ןכותה

רתסומ

גצומ

ךסמב

הליענה

רשאכ

םיעיגמ

םייוויח

םישיגר

.

המגודל

,

לבקת

יוויח

לע

תעדוה

אוד

"

ל

תסנכנ

וא

לע

תחיש

צ

'

טא

תסנכנ

,

ךא

ןכותה

אל

היהי

יולג

ךסמב

הליענה

.

לא

גיצת

תועדוה

ללכ

אל

לבקת

םייוויח

םהשלכ

ךסמב

הליענה

.

תרדגה

תמר

יוויחה

רובע

םושיי

לכות

רידגהל

ןפוא

הלועפ

הנוש

לש

םייוויח

םימושייב

םייפיצפס

.

המגודל

,

לכות

םוסחל

תא

לכ

םייוויחה

לע

אוד

"

ל

,

עובקל

רדס

תויופידע

רובע

םייוויחה

לש

Facebook™

ךופהלו

תא

ןכותה

לש

םייוויח

לע

תועדוה

םייולגל

ךסמב

הליענה

.

ידכ

רידגהל

תא

תמר

יוויחה

רובע

םושיי

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תועדוה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

םושייה

יוצרה

.

4

שקה

לע

םינווחמה

ידכ

ןנווכל

תורדגה

יוויח

תופסונ

םאתהב

ךרוצל

.

תומר

תויורשפאו

יוויח

רובע

םימושיי

םייפיצפס

םוסח

לכה

םלועל

אל

לבקת

םייוויח

םושייהמ

רחבנש

.

םילילצ

טטרו

םייובכ

לבק

םייוויח

ךא

אלל

לילצ

,

טטר

וא

הצצה

הגוצתב

.

תופידע

תוערפהל

דבלב

לבק

םייוויח

םושיימ

הז

םג

רשאכ

'

לא

עירפת

'

רדגומ

ל

'

תופידע

'

דבלב

.

תירונ

יוויח

תירונ

יוויחה

תחוודמ

לע

בצמ

הללוסה

לעו

המכ

םיעוריא

םירחא

.

המגודל

,

תירונ

תבהבהמ

ןבלב

השוריפ

הלבקתהש

העדוה

השדח

וא

התייהש

החיש

אלש

התנענ

.

תירונ

יוויחה

תלעפומ

תרירבכ

לדחמ

ךא

ןתינ

תיבשהל

התוא

ןפואב

ינדי

.

רשאכ

תירונ

יוויחה

תתבשומ

,

איה

תקלוד

קר

רשאכ

תלעפומ

הרהזא

לע

בצמ

הללוסה

,

המגודל

,

רשאכ

תמר

הללוסה

תדרוי

תחתמ

ל

-

15

זוחא

.

29

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

תירונ

יוויחה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תועדוה

<

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

דצלש

תירונ

יוויח

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

םילמס

תרושב

בצמה

למס

בצמ

ןיא

סיטרכ

SIM

תמצוע

תוא

ןיא

תוא

הדידנ

החילש

הדרוהו

לש

ינותנ

LTE

החילש

הדרוהו

לש

ינותנ

GPRS

החילש

הדרוהו

לש

ינותנ

EDGE

החילש

הדרוהו

לש

ינותנ

3G

החילש

הדרוהו

לש

ינותנ

HSPA+

רוביח

Wi-Fi

לעפוה

םיחלשנו

םינותנ

רוביח

Wi-Fi

לעפוה

ךא

ןיא

רוביח

טנרטניאל

.

למס

הז

עיפומ

םג

תעב

ןויסינ

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

תחטבואמ

.

רחאל

תריצי

רוביח

חלצומ

,

ןמיס

האירקה

םלעיי

.

םא

Google™

םוסח

ךרוזאב

,

ןמיס

האירקה

יושע

עיפוהל

םג

רשאכ

ןקתהה

רבוחמ

תשרל

Wi-Fi

םייקו

רוביח

ןיקת

טנרטניאל

.

בצמ

הללוסה

הללוסה

הניעטב

בצמ

הסיט

לעפומ

תייצקנופ

Bluetooth®

תלעפומ

ןופורקימה

קתשומ

בצמ

לוקמר

לעפומ

בצמ

'

אנ

אל

עירפהל

'

לעפומ

בצמ

טטר

הרדגוה

הארתה

GPS

לעפוה

עצבתמ

ןורכנס

היעב

הסינכב

וא

ןורכנסב

םאתהב

קפסל

תורישה

,

תשרל

וא

רוזאל

,

ןכתיי