Sony Xperia XZ Dual SIM - סוללה וניהול צריכת חשמל

background image

היצזימיטפואה

ולש

.

5

תמישר

םימושייה

אלש

ורבע

בוטימ

ןכדועת

םאתהב

תורדגהל

ךלש

.

ןיא

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

Ultra STAMINA

.

ףסונב

ךתורשפאב

רידגהל

הרוצת

לש

היצזימיטפוא

לש

הללוס

מ

-

תורדגה

<

םימושיי

<

<

השיג

תדחוימ

.

35

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

בצמ

STAMINA

םאתהב

תגרדל

בצמ

STAMINA

,

תונוכת

תונוש

ולבגוי

וא

ולרטוני

ידכ

תיחפהל

תא

תכירצ

הללוסה

.

תונוכת

הלא

תוללוכ

יעוציב

דוביע

,

היצמינא

תוריהבו

ךסמ

,

רופיש

הנומת

,

ןורכנס

ינותנ

םימושיי

עקרב

,

טטר

)

דבלמ

רובע

תוחיש

תוסנכנ

,(

המרזה

ו

-

GPS

)

רשאכ

ךסמה

יובכ

.(

עיפוי

תרושב

בצמה

.

םא

התא

קלוח

תא

ןקתהה

םע

רפסמ

םישמתשמ

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

,

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ליעפהל

וא

לטבל

תא

בצמ

STAMINA

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

בצמ

STAMINA

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

הללוס

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

STAMINA

שקהו

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

רשאכ

בצמ

STAMINA

לעפומ

ךתורשפאב

רוחבל

תויורשפא

תופסונ

,

המגודל

ךתורשפאב

ןנווכל

תא

יזוחא

הלעפהה

תיטמוטואה

םאתהב

ךיתופדעהל

.

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

STAMINA

ךותמ

טירפתה

'

בוטימ

הללוסה

.'

בצמ

Ultra STAMINA

ךשמ

שומישה

הללוסב

ךראתי

ןפואב

יתועמשמ

,

ךא

םימושייה

םינימזה

ויהי

םילבגומ

םינותנו

םיירלולס

ו

-

Wi-Fi

ותבשוי

.

עוציב

תוחיש

תועדוהו

SMS

ןיידע

ויהי

םינימז

.

ףד

החיתפה

הנתשי

ו

-

עיפוי

תרושב

בצמה

.

םא

התא

קלוח

תא

ןקתהה

םע

רפסמ

םישמתשמ

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

,

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ליעפהל

וא

לטבל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

הללוס

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

Ultra STAMINA

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

לעפה

.

4

רשא

ידכ

ליעפהל

.

ןיא

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

Ultra STAMINA

.

ידכ

לטבל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

1

רורג

הטמ

תא

תרוש

בצמה

ידכ

תשגל

ךסמל

תוארתהה

.

2

שקה

לע

לרטנ

תא

בצמ

Ultra STAMINA

.

3

שקה

לע

רושיא

.

לוטיב

בצמ

Ultra STAMINA

ליעפי

שדחמ

תא

ןקתהה

ךלש

.

לופיט

הללוסב

הנוכתה

'

לופיט

הללוסב

'

הניא

הנימז

תוצראב

תירבה

.

שמתשה

הנוכתב

'

לופיט

הללוסב

'

ידכ

ךיראהל

תא

ייח

תורישה

לש

הללוסה

.

הנוכתה

'

לופיט

הללוסב

'

תרתאמ

תא

יסופד

הניעטה

ךלש

הכירעמו

תא

תועש

הלחתהה

םויסהו

לש

ךשמ

הניעטה

ליגרה

ךלש

.

בצק

הניעטה

רקובי

ךכ

תמרש

תניעט

הללוסה

עיגת

ל

-

100%

שממ

ינפל

קותינ

ןעטמה

.

הנוכתה

'

לופיט

הללוסב

'

אל

רקבת

תא

בצק

הניעטה

ינפל

ההזתש

רוזחמ

הניעט

ליגר

ךשמל

4

תועש

תוחפל

ךלהמב

קרפ

ןמז

לש

המכ

םימי

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

'

לופיט

הללוסב

'

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

תורדגה

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

הללוס

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

לופיט

הללוסב

.

3

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

הנוכתה

לופיט

הללוסב

.

תוינבת

לש

רוזחמ

הניעטה

ליגרה

ודמלנש

תורמשנ

תועצמאב

הנוכתה

'

לופיט

הללוסב

.'

םג

םא

היצקנופה

הלרטונ

,

איה

תמאתומ

תוינבתל

ודמלנש

רחאל

תלעפה

היצקנופה

בוש

.

36

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ןוכדע

ןקתהה

ךילע

ןכדעל

תא

הנכותה

ןקתהב

ידכ

לבקל

תא

תוידוקפתה

,

םירופישה

ינוקיתו

םיגאבה

םיינכדעה

רתויב

ידכ

חיטבהל

םיעוציב

םיילמיטפוא

.

רשאכ

ןוכדע

הנכות

ןימז

,

למסה

עיפוי

תרושב

בצמה

.

לכות

םג

קודבל

תא

םינוכדעה

םישדחה

ןפואב

ינדי

וא

ןמזתל

ןוכדע

.

ךרדה

הלקה

רתויב

תנקתהל

ןוכדע

הנכות

איה

תושעל

תאז

ןפואב

יטוחלא

ןקתההמ

.

םע

תאז

,

םינוכדע

םימיוסמ

םניא

םינימז

תדרוהל

תיטוחלא

.

רחאל

ןכמ

,

ךרטצת

שמתשהל

הנכותב

Xperia™

Companion

בשחמב

ישיא

וא

בשחמב

Apple

®

Mac

®

ןוכדעל

ןקתהה

ךלש

.

ינפל

ןוכדע

ןקתהה

,

לוקש

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

שיש

ךל

תלוביק

ןוסחא

הקיפסמ

ינפל

הסנתש

ןכדעל

.

םא

רפסמ

םישנא

םישמתשמ

ןקתהב

,

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

,

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ןכדעל

תא

ןקתהה

.

ינוכדע

תכרעמ

םימושייו

םילוכי

גיצהל

תא

תונוכתה

ןקתהב

ךלש

ןפואב

הנוש

ראותמהמ

ךירדמב

הז

שמתשמל

.

ןכתיי

הסרגהו

לש

Android™

אל

עפשות

רחאל

ןוכדע

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ינוכדע

הנכות

,

רובע

לא

www.sonymobile.com/update/

.

ידכ

קודבל

םא

שי

הנכות

השדח

1

םא

התא

שמתשמ

ןקתהב

לעב

רפסמ

םישמתשמ

,

אדו

התאש

רבוחמ

םילעבכ

.

2

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

3

שפח

תא

תורדגה

<

עדימ

לע

ןופלטה

<

ןוכדע

הנכות

שקהו

וילע

.

םא

ןיא

הנכות

השדח

הנימז

,

ןכתיי

ןיאש

ךל

קיפסמ

ןורכיז

יונפ

ןקתהב

.

םא

שי

ןקתהב

Xperia™

תוחפ

רשאמ

500 MB

לש

ןורכיז

ימינפ

יונפ

,

אל

לבקת

עדימ

יבגל

הנכות

השדח

.

הרקמב

הז

לבקת

הרהזא

ךסמב

תוארתהה

:

"

חטש

ןוסחאה

לזוא

.

ןכתיי

תויצקנופש

תומיוסמ

לש

תכרעמה

אל

ולעפי

".

םא

לבקת

הארתה

וז

,

ךילע

ררחשל

ןורכיז

ימינפ

ידכ

לבקל

תוארתה

לע

תונימז

לש

הנכות

השדח

.

ןוכדע

ןקתהה

ןפואב

יטוחלא

שמתשה

םושייב

ןוכדע

הנכותה

ידכ

עצבל

ןוכדע

יטוחלא

לש

ןקתהה

.

םינוכדעה

לכותש

דירוהל

ךרד

תשר

תירלולס

םייולת

ליעפמב

ךלש

.

ץלמומ

שמתשהל

תשרב

Wi-Fi

םוקמב

תשרב

תירלולס

ידכ

דירוהל

תונכות

תושדח

,

ידכ

עונמל

תויולע

ןיגב

תרובעת

םינותנ

.

ידכ

דירוהל

ןוכדע

תכרעמ

ןיקתהלו

ותוא

1

םא

התא

קלוח

ןקתה

םע

רפסמ

םישמתשמ

,

אדו

התאש

רבוחמ

םילעבכ

.

2

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

3

שפח

תא

תורדגה

<

עדימ

לע

ןופלטה

<

ןוכדע

הנכות

שקהו

וילע

.

4

םא

ןוכדע

תכרעמ

ןימז

,

שקה

לע

דרוה

)

דרוה

(

ידכ

דירוהל

ותוא

ןקתהל

.

5

םויסב