Sony Xperia XZ Dual SIM - Více hovorů

background image

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více

hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Mobilní data nejsou během hovorů k dispozici. Aplikace, například e-mail, Internet a sociální

sítě, budou po připojení k síti Wi-Fi fungovat.

Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na tlačítko

Další nastavení.

5

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku

Další hovor na lince.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

1

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu doprava.

2

Ťukněte na tlačítko

Podržet hovor.

Odmítnutí druhého hovoru

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu doleva.

Druhý hovor

1

V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.

2

Ťuknutím na ikonu zobrazte číselník.

3

Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podržen.

77

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přepínání mezi více hovory

Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu

Podrženo.