Sony Xperia XZ Dual SIM - এসেম্বলি

background image

এয়সম্ববি

আপিার যন্ত্রটি ককবিমাত্র ি্যারিা SIM কারদে সমথদেি করর৷ ি্যারিা SIM কারদে এবং কমমনর কাররদের

একই কহাাারর পৃথক স্লট থারক। আপনি কয ্ুটিরক গুনিরয় কিিরবি িা তা নিন্চিত করুি।

নমনিত SIM/কমরমানর কারদে ধারক আপিারক একটি কমরমানর কারদে বা অনতনরক্ত SIM কারদে

ব্যবহার করার অিুমনত ক্য়।

করটা হারারিা প্রনতররাধ কররত, আপিার নরভাইস কয বন্ধ তা নিন্চিত করুি বা নরভাইস কথরক ি্যারিা

SIM কারদে (বা কারদেগুনি) বা কমমনর কারদে অপসারণ করার জি্য কহাাার কবর করার আরে কমমনর কারদে

আিমাউ্টে করুি।

একটি বা ্ুটি ি্যারিা SIM কারদে কঢাকারত

1

আপিার আঙুরির িখ ব্যবহার করর SIM/কমমনর কারদে কট্রটিরক কটরি কবর করুি।

2

েনবরত কয ভারব ক্খারিা হরয়রে কস ভারব সঠিক (1) অব্থিাি সজ্জায় প্রাথনমক SIM

কারদেটিরক (SIM 1) ্ৃঢ় ভারব রাখুি।

3

েনবরত কয ভারব ক্খারিা হরয়রে কস ভারব সঠিক (2) অব্থিাি সজ্জায় অনতনরক্ত SIM

কারদেটিরক (SIM 2) ্ৃঢ় ভারব রাখুি।

4

অব্থিারি নিট িা হওয়া পযদেন্ত স্লরটর মরধ্য কট্রটিরক মৃ্ু ভারব কঠিরত থাকুি।

একটি ি্যারিা SIM কারদে এবং একটি কমমনর কারদে কঢাকারত

1

আপিার আঙুরির িখ ব্যবহার করর SIM/কমমনর কারদে কট্রটিরক কটরি কবর করুি।

2

েনবরত কয ভারব ক্খারিা হরয়রে কস ভারব সঠিক (1) অব্থিাি সজ্জায় SIM কারদেটিরক ্ৃঢ়

ভারব রাখুি।

3

েনবরত কয ভারব ক্খারিা হরয়রে কস ভারব সঠিক (2) অব্থিাি সজ্জায় কমমনর কারদেটিরক

্ৃঢ় ভারব রাখুি।

4

অব্থিারি নিট িা হওয়া পযদেন্ত স্লরটর মরধ্য কট্রটিরক মৃ্ু ভারব কঠিরত থাকুি।

ি্যারিা SIM কারদে অপসারণ কররত

9

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1

স্ক্রীরির মুখ িীরচর ন্রক কররখ ি্যারিা SIM/কমমনর কারদে স্লট কভারটি খুিুি।

2

আপিার আঙুরির িখ ন্রয় ি্যারিা SIM/কমরমানর কাররদের কট্রটিরক বাইরর কটরি আিুি।

3

ি্যারিা SIM কারদেটি অপসারণ করুি, তারপরর অব্থিারি নিট িা হওয়া পযদেন্ত স্লরটর মরধ্য

কট্রটিরক মৃ্ু ভারব কঠিরত থাকুি।

কমমনর কারদে অপসারণ কররত

1

যন্ত্রটি বন্ধ করুি বা SD কাড্ক-এর পারি পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর > >

উন্নি > সঞ্চয় স্থান > কথরক কমরমানর কারদেটি খুিুি৷

2

স্ক্রীরির মুখ িীরচর ন্রক কররখ ি্যারিা SIM/কমমনর কারদে স্লট কভারটি খুিুি।

3

আপিার আঙুরির িখ ন্রয় ি্যারিা SIM/কমরমানর কাররদের কট্রটিরক বাইরর কটরি আিুি।

4

কমরমানর কারদেটি অপসারণ করুি, তারপরর অব্থিারি নিট িা হওয়া পযদেন্ত স্লরটর মরধ্য

কট্রটিরক মৃ্ু ভারব কঠিরত থাকুি।