Sony Xperia XZ Dual SIM - অন্য উত্সগুলির জন্য অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা

background image

অন্য উত্সগুবির িন্য অ্যাব্লিয়কেন ডাউনয়িাড করা

যখি আপিার যন্ত্র Google Play™ োড়া অি্য উত্সগুনি কথরক রাউিরিার করার জি্য

অিুরমান্তরত কসট করা থারক, তখি আপনি প্ররযাজ্য রাউিরিার নির্দেনিকা অিুসরণ করার

মাধ্যরম অি্য ওরয়বসাইটগুনি কথরক সরাসনর অ্যান্লিরকিিগুনি রাউিরিার কররত পাররি৷

অজািা বা অনবশ্বস্ত উত্স কথরক অ্যান্লিরকিি ইিস্টি করা আপিার যরন্ত্রর ক্ষনত কররত পারর৷ ককবি

নবশ্বাসরযাে্য উত্সগুনি কথরক অ্যান্লিরকিিগুনি রাউিরিার করুি৷ আপিার ককািও প্রশ্ন বা উরদ্বে কথরক

থাকরি অ্যান্লিরকিি সরবরাহকারীর সারথ সম্পকদে করুি৷

যন্ত্রটিরক যন্ একানধক ব্যবহারকারী ব্যবহার কররি, তাহরি নযনি মানিক, নতনিই প্রাথনমক ব্যবহারকারী

এবং নতনিই Google Play™ োড়া অি্যাি্য উত্স কথরক রাউিরিাররর মঞ্জুনর ন্রত পারর৷ মানিরকর করা

পনরবতদেিগুনি অি্য সব ব্যবহারকারীরক প্রভানবত কররব।

অি্যাি্য উত্স কথরক অ্যান্লিরকিিগুনি রাউিরিার করা সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > ্ক্রিীন িািা িা্যায়না ও বনরােত্তা খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

অজ্ঞাি উৎস স্লাইরার আিরতা চাপুি৷

4

ঠিক আয়ছ আিরতা চাপুি।

সঠিকভারব কাজ কররত নকেু অ্যান্লিরকিরির আপিার যরন্ত্রর করটা, কসটিংস এবং নবনভন্ন ন্রিয়ারত অ্যার্সেরসর

প্ররয়াজি হরত পারর৷ আপনি কয অ্যান্লিরকিিগুনিরক নবশ্বাস কররি ককবিমাত্র কসগুনিরক ইিস্টি করুি এবং

অিুমনত ন্ি৷ আপনি একটি রাউিরিার করা অ্যান্লিরকিরি ক্ওয়া অিুমনতগুনি ক্খরত পাররি এবং পসটিংস

> অ্যােস-এর অধীরি অ্যান্লিরকিিরক আিরতা কচরপ কসগুনির ন্থিনত পনরবতদেি কররত পাররি|

54

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।