Sony Xperia XZ Dual SIM - Режим „Не безпокойте“

background image

Режим „Не безпокойте“

Можете ръчно да зададете режим „Не безпокойте“ и да решите колко време устройството ви да
остане в него. Можете също така автоматично да настроите кога устройството Ви да бъде в режим
„Не безпокойте“.

Активиране на режим „Не безпокойте“

1

За достъп до панела с бързи настройки с два пръста плъзнете лентата на състоянието
докрай надолу.

2

Намерете и натиснете .

3

Изберете дадена опция, след което натиснете Готово.

Бързо превключване между режим „Не безпокойте“/режим на вибрация/режим на
звук

1

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, докато не се появи ,

или .

2

Натиснете

или за бързо превключване между режим на вибриране/режим на звук. За

да активирате режим „Не безпокойте“, натиснете клавиша за силата на звука в режим на
вибриране.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Планиране на времеви интервали за режим „Не безпокойте“

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Не безпокойте > Автомат.
правила
.

3

Изберете момент или събитие, за което да планирате режим „Не безпокойте“, или
добавете ново правило.

4

Въведете желаното име за правилото, след което натиснете ОК

5

Открийте и натиснете Дни, маркирайте квадратчетата с отметки за съответните дни, след
което натиснете Готово.

6

За да регулирате началния час, натиснете Начален час и изберете стойност, след което
натиснете върху ОК.

7

За да регулирате крайния час, натиснете Краен час и изберете стойност, след което
натиснете ОК. Устройството ви ще остане в режим „Не безпокойте“ по време на избрания
времеви интервал.

Задаване на изключения за режим „Не безпокойте“

Можете да изберете на кои типове известия е разрешено да издават звук в режим „Не
безпокойте“, както и да филтрирате изключенията според това от кого идват съответните
известия. Най-разпространените видове изключения са:

Събития и напомняния

Обаждания

Съобщения

Аларми

Свързване на изключения със специфични видове контакти

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Не ме безпокойте > Позв. само в
приорит. реж.
.

3

Натиснете Обаждания или Съобщения.

4

Изберете опция.